Yasal Uyarılar

Kullanım: Yatırımcı, sermaye piyasasında gerçekleştireceği işlemlerde riskten korunmasının sağlanması için meslek, gelir, risk tercihi gibi bilgileri de gerekli durumlarda İnfo Yatırım ile paylaşacağını, tüm bu bilgilerin güncelliğinin korunması amacıyla bilgilerinde meydana gelen her türlü değişiklikten İnfo Yatırımı haberdar edeceğini kabul eder. Yatırımcı kendi adına hareket ettiğini ya da başka şahıslar adına hareket ediyorsa başka şahıslar adına hareket ettiğini İnfo Yatırım’a beyan etmek zorundadır.

İnfo Yatırım yasal zorunluluk bulunması halleri dışında, yatırımcının izni olmaksızın yatırımcı bilgilerini üçüncü şahıs veya kurumlar ile paylaşmayacağını taahhüt eder.

İnfo Yatırım yatırımcının hesabının güvenliğinin sağlanması ve/veya işlemlerin gerçekleştirilmesi için teknik asgari gereklerin yerine getirilmesi amacıyla, yatırımcı bilgilerinin teyit edilmesini talep edebilir. İnfo Yatırım teknik gereklilikler ve teknolojik gelişmeleri değerlendirmek suretiyle Sistem Güvenlik Politikalarının güncelliğini sağlamakla yükümlüdür.

Saklama: Yatırımcıların tüm şahsi verileri, ilgili emir iletim sistemi ve şirketin borsa programı uygulaması içinde saklanmakta, söz konusu verilere erişim yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir.

KVKK Aydınlatma metni için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu 'a ulaşmak için  tıklayınız.

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi için tıklayınız.

Lehine faaliyet gösterilen kuruluş yoktur.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ RİSKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU

İşbu bilgi formu İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Müşteri arasında akdedilecek Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Repo ve Ters Repo Çerçeve Sözleşmesi,  İnternet Vasıtası İle Yapılacak İşlemlere Dair Sözleşme, Yurt Dışı Piyasalarda İşlem Gören Türev Araçların (CFD) Alım ve Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Sözleşmesi, Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yöneticiliği Çerçeve Sözleşmesi, Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi, Açığa Satış Çerçeve Sözleşmesi ve Menkul Kıymetlerin Ödünç İşlemi Sözleşmesi’nde yer alan genel işlem koşulları hakkında Müşteriye bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yukarıdaki sözleşmeleri imzalamadan önce aşağıda yer alan risk bildirim formlarını ve Borsa İstanbul’da işlem gören pay senetlerinin gruplandırılmasına ilişkin işlem kuralları bildirim formunu okuyup anlamanız ve kabul etmeniz durumunda yukarıdaki sözleşmeleri imzalamanız menfaatinize olacaktır.

- Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu
- Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Risk Bildirim Formu
- Serbest İşlem Platformu (SİP) Risk Bildirim Formu
- Türev Araçlar Risk Bildirim Formu
- Yurt Dışı Piyasalarda İşlem Gören Türev Araçların (CFD) Alım ve Satım İşlemleri
Risk Bildirim Formu
- Varant ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formu
- Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu
- Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İle Eş Anlı Olarak Yada Sermaye
- Azaltımının Sonuçlanmasından İtibaren İki Yıl İçerisinde Yapılacak Sermaye
Artırımı Risk Bildirim Formu
- Nominal Değerin Altında Pay İhracı Yoluyla Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu
- Borsa İstanbul’da İşlem Gören Pay Senetlerinin Gruplandırılmasına İlişkin İşlem
Kuralları Bildirim Formunu

İşlemlere ilişkin her türlü komisyon, ücret ve vergi tutar veya oranları

Müşteri her alım ve satım emri için yukarıda adları yer alan sözleşmelerde veya sözleşme eklerinde kararlaştırılmış komisyonu Yatırım Kuruluşu’na ödemekle yükümlüdür. Yatırım Kuruluşu söz konusu komisyonun tahsilini müşterinin Yatırım Kuruluşu’nun nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirilebilir.

Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde, ister Türkiye dışında olsun müşteriye aittir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun vergi, resim. harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, Eft ve diğer virman masrafları, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masrafları için hesabın borçlandırılmaya yetkili olduğunu kabul eder.

Müşteri, sözleşmeler doğrultusunda uygulanacak olan faizi ödemeyi kabul eder.

Müşteri, sözleşmelerde açıklanan sermaye piyasası aracı ve nakdin teslim esaslarına aykırı ifa gecikmelerinde temerrüt faizi ödemeyi kabul eder.

Müşteri menkul kıymet ödünç işlemlerindeki ödünç komisyonunu ödemekle yükümlüdür.

Yatırım Kuruluşu’nun doğmuş ve doğacak her türlü alacakları için Müşteri’nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki her türlü hak ve alacağı üzerinde rehin, hapis ve mahsup hakkı mevcuttur.

I - PAY İŞLEMLERİ :

Pay Piyasası takas günü, işlem gününü takip eden ikinci iş günüdür (T+2). Yarım günlerde takas işlemi gerçekleştirilmez. Piyasa’da yarım günde yapılan işlemlerin takası, bir önceki günün işlemleri ile birleştirilerek, yarım günü izleyen ikinci iş gününde toplu olarak gerçekleştirilir.
BİST Otomatik Seans Durdurma Sistemi sonucu yada yetkili kurullar tarafından netleştirmenin kaldırılması kararı alınan pay senetleri ile Serbest İşlem Platformu’nda işlem gören tüm pay senetleri, brüt takas uygulamasına tabidir. Ayrıca yatırımcı bazında da brüt takas uygulanabilir.

  1. İlgili sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının olup olmadığı

Halka arzlarda yatırımcıların aldıkları paylar BİST pay piyasalarında işlem görür.

  1. İşleme konu sermaye piyasası aracının karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini içerecek şekilde risk profili

Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Yatırım Kuruluşu’na yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Müşteri gerçekleşen alış emirleri neticesi menkul kıymetlerini, satış emirleri neticesi satış hasılatını Takasbank’a karşı üye tarafından teslimi veya ödenmesine dair Takasbank işlemleri kesinleştikten sonra talep edebilir. Menkul kıymet alım ve satımlarının ifası sırasında veya ifasından dolayı Yatırım Kuruluşu’nun müşteriden kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek Borsa veya karşı taraftaki Yatırım Kuruluşu tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun talebi üzerine Yatırım Kuruluşu’nun uğramış olduğu her türlü zararı derhal tazmin eder.

Taraflar ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça bilinen son adrese yapılan tüm tebliğler ve bildirimler geçerlidir

Yatırım Kuruluşu’nun internet sayfasında yer alan her türlü bilgi, yorum ve raporlar müşteriyi bilgilendirmeye yöneliktir. Herhangi bir şekilde alım-satım, teklif ve taahhüdü içermez. İnternet sayfasında yer alan bilgiler genel nitelikte olup, müşterinin alım satım kararlarını destekleyebilecek mahiyette yeterli bilgiler olmayabilir.

c) Risk Takibi
Müşteri, Menkul kıymetlerin Sermaye Piyasası Kurulu, BİST ve menkul kıymet saklama kural ve düzenlemeleri çerçevesinde saklanacağını, bu çerçevede Yatırım Kuruluşu’nun 'un Takasbank nezdinde alt hesaplar açtırmaya, bu hesaplar için kod ve şifre numarası vermeye, Takasbank'ta saklanması zorunlu olan menkul kıymetleri bu hesaplarda saklatmaya tam yetkili olduğunu, Menkul kıymetlerin teslimi veya menkul kıymet üzerindeki diğer işlemlerin ancak Yatırım Kuruluşu aracılığı ile gerçekleşebileceğini kabul eder.

Müşteri internet ortamında ancak hesabında yeterli nakit, menkul kıymet veya kredi limiti mevcut ise emirlerini gerçekleştirebilecektir. Aksi takdirde müşterinin emir ve talimatları yerine getirilmeyecektir. Müşteri bu hususu bildiğini ve bu sebeple işlem yapılmamasından dolayı Yatırım Kuruluşu’nu sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun verdiği şifreyi her zaman değiştirme imkanına sahiptir. Müşteri yazılı beyan ile Yatırım Kuruluşu’ndan şifresini değiştirmesini ve hesabına blokaj konulmasını talep edebilir. Müşteri'nin yazılı bildiriminin Yatırım Kuruluşu’na tebliğine kadar gerçekleşen tüm İşlemlerden Müşteri hukuken sorumludur. Müşteri, şifrenin üçüncü kişiler tarafından her türlü yasa dışı kullanımı halinde yazılı bildirim anına kadar olan tüm işlemlerden dolayı Yatırım Kuruluşu’nun hukuki sorumluluğunun olmadığını ve bu konuda itiraz hakkının bulunmadığını kabul eder.  Müşteri kendisine teslim edilen şifreyi hemen değiştirerek kendisinin belirlediği yeni şifreyi özenle saklamak zorundadır.

Müşterinin aksi yönde yazılı talimatı olamadıkça menkul kıymetlerle ilgili her türlü temettü tahsilatları, bedelli ve bedelsiz hisse senedi rüçhan hakkı kullanımları Yatırım Kuruluşu’nca Müşteri nam ve hesabına yerine getirileceğini kabul eder.

Müşterinin rüçhan haklarını zamanında kullanımı konusunda yazılı talimat vermemesi halinde rüçhan haklarının kullanılıp kullanılmayacağı konusunda Yatırım Kuruluşu yetkilidir. Rüçhan hakkının Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri adına kullanımı halinde son kullanım gününe kadar bedeli hesabına yatırmak zorundadır. Bedel hesabına yatırılmadığı takdirde Yatırım Kuruluşu’nun rüçhan hakkı bedeli kadar alacağını tahsil etmek amacıyla hapis hakkı, takas, satış vb. yetkileri olduğunu Müşteri kabul eder.

d ) İşlem Örnekleri 
Bedelsiz Sermaye Artırımı İle İlgili Örnek Uygulama
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin özsermaye kalemi altında birikmiş kaynaklar kullanılarak ödenmiş sermayesini artırması işlemidir. Bu işleme “hisse bölünmesi” de denir. Hisse bölünmelerine dair birkaç önemli nokta vardır:
1.Şirketin mevcut ortaklarına, sermaye artırımı oranında yeni hisse karşılıksız olarak dağıtılır.
2.Şirketin ödenmiş sermayesi artar, fakat özsermayesi değişmez.
3.İşlem sonucunda şirketin piyasa değerinin de değişmemesi gerekir.
4.Piyasa değerinin aynı kalması için, sermaye artırımının yapıldığı gün hissenin fiyatı ayarlanır.
Örnek: X şirketinin 100 milyon TL (nominal) ödenmiş sermayesi, 250 milyon TL özsermayesi, 500 milyon TL de piyasa değeri olsun. Buradan X hissesinin fiyatı 500 milyon / 100 milyon = 5 TL çıkıyor. X şirketinin kendi iç kaynaklarından 50 % oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacağını varsayalım. Bu durumda şirketin ödenmiş sermayesi 100 milyondan 150 milyona çıkacaktır. Şirketin her ortağına, eldeki mevcut 10 adet için, bedavaya 5 adet hisse dağıtılacaktır. Fakat, bu işlem X şirketinin özsermayesi ve piyasa değerini değiştirmez. Bu durumda, hisse bölünmesinin gerçekleştiği gün, X hissesinin açılış fiyatı 5 / (1 + 0.5) = 3.33 TL olacaktır. Böylece şirketin piyasa değeri 150 milyon x 3.33 = 500 milyon TL olarak sabit kalmıştır.

Temettü Ödemesi İle İlgili Örnek Uygulama
Örneğin, A şirketi % 90 nakit temettü ödeyeceğini açıklamış olsun ve sizin elinizde de bu şirkete ait 100 adet hisse senedi bulunsun. Bu hisse senedinin en son ağırlıklı ortalama fiyatının 3.- TL olduğunu varsayalım. Burada hesaplama yapılırken hisse senetlerinin nominal değerle ölçüldüğünü belirtelim  Bu değer de borsada 1.- TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda 1.- TL’nize 90 kuruş  temettü alırsınız. 100  adet hisseniz olduğunu varsaydığımız için alacağınız temettü tutarı 90.- TL olacaktır. Hisse senedinin temettü sonrası fiyatı ise 3.00 - 0.90 = 2.10 TL olur.

Bedelli Sermaye Artırımı İle İlgili Örnek Uygulama
Örnek: X şirketinin 100 milyon TL (nominal) ödenmiş sermayesi, 250 milyon TL özsermayesi, 500 milyon TL de piyasa değeri olsun. Buradan X hissesinin fiyatı 500 milyon / 100 milyon = 5.- TL çıkıyor. X şirketinin hisse başı 3.- TL fiyattan 50 % oranında bedelli sermaye artırımı yapacağını varsayalım. Bu durumda şirketin ödenmiş sermayesi 100 milyondan 150 milyona, özsermayesi ise 250 milyondan 250 milyon + (3 x 50 milyon) = 400 milyon TL. ye çıkacaktır. Elinde 10 adet X hissesi olan ve sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcı, 15.- TL karşılığında 5 adet yeni hisse alacaktır ve toplam 15 adet hisseye sahip olacaktır. Bu işlem hisse fiyatını (5 x 100 milyon + 3 x 50 milyon) / 150 milyon = 4.33 TL, piyasa değerini de 4.33 x 150 milyon = 650 milyon TL yapar.

Sermaye Azaltımı İle İlgili Örnek Uygulama
Örnek: CCC Şirketi'nin 20 milyon TL olan ödenmiş /çıkarılmış sermayesinin 10 milyon TL'ye azaltılması işlemlerine 19 Mart tarihinde başlanacağını varsayalım. Şirketin hisse senetlerinin 18 Mart tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatı 0,60 TL ise hisse senetlerinin sermaye azaltımı sonrası teorik fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır.
(20 milyon x 0,60) / 10 milyon = 1,20 TL

II - TÜREV ARAÇLAR İŞLEMLERİ

Müşteri Vadeli İşlem ve Opsiyon piyasasında işlem yapmak üzere yeterli başlangıç teminatı ve sürdürme teminatını hesabında bulundurmak zorundadır. Vadeli İşlem ve Opsiyon piyasasında yapılan işlemler sonucunda oluşan zararlar ve prim borçları işlemlerin gerçekleştiği günün (T) sonunda, karlar ve prim alacakları ise bir sonraki işlem günü (T+1) hesaplara yansıtılır. İlgili hesapta bulunan pozisyonlar dolayısı ile bulundurulması gereken teminat tutarlarının çekilmesine izin verilmez. Teminat tamamlama yükümlülüğü bulunan hesaplardan teminat çekme işlemi gerçekleştirilmez. Müşteriler teminat tamamlama çağrısı yükümlülüklerini bir sonraki işlem günü en geç saat 15:00’a kadar yerine getirmek zorundadır.

a)  İlgili sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının olup olmadığı
Vadeli işlem sözleşmesi (futures), sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, belirlenen ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir. Türev araçların işlem gördüğü piyasa VİOP (Vadeli işlem ve Opsiyon Borsasıdır.)

b) İşleme konu sermaye piyasası aracının karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini içerecek şekilde risk profili
Borsalarda vadeli işlem sözleşmeleri ile işlem yapabilmek için belirlenen başlangıç teminatı (initial margin) Takas Kurumu’na yatırılmalıdır. Oluşan zararlar ya da nakit-dışı teminatların değerlerinin düşmesi sonucunda teminat seviyesinin sürdürme teminatının (maintenance margin) altına düşmesi durumunda ilgili yatırımcılara teminat tamamlama çağrısı yapılır.

Seans sonrasında oluşacak fiyatlara ve istatistikî değerlere göre teminat seviyesi sürdürme teminatının altına düşen yatırımcılar için teminat tamamlama çağrısı yapılır.

Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

Türev Araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.

III - KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ

Müşteri Kaldıraçlı Alım Satım İşlemini gerçekleştirebilmek için Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen Başlangıç Teminatını ve/veya Sürdürme Teminatını Yatırım Kuruluşu nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Yatırım Kuruluşu’muz Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde piyasa yapıcısı olarak hizmet verecektir. Emir, Yatırım Kuruluşu’na yahut Yatırım Kuruluşu’nun uygun görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen İşlem Platformu’na Müşteri’nin kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri tarafından verilen Emir’in karşı tarafı Yatırım Kuruluşu olacak ve Emir Yatırım Kuruluşu tarafından gerçekleştirilecektir. Her bir işlem kapatıldığında işlem sonucu Taraflardan birinin lehine diğerinin aleyhine sonuçlanabilir. Yatırımcı Kuruluş kar ettiğinde Müşteri zarar, Müşteri kar ettiğinde Yatırımcı Kuruluş zarar edebilir.

a)  İlgili sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının olup olmadığı
Kaldıraçlı Alım Satım işlemleri piyasasının fiziksel bir mekânı ya da bir merkezi yoktur, tezgahüstü bir piyasadır. İşlemler; bankalar, kurumlar ve bireysel yatırımcılar arasındaki elektronik ağ üzerinden yapılır. Kaldıraçlı Alım Satım işlemleri, yatırımcının yalnızca bir internet bağlantısıyla günün her saatinde işlem yapabileceği bir piyasadır.

b) İşleme konu sermaye piyasası aracının karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini içerecek şekilde risk profili
Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri günlük ortalama işlem hacmi ile dünyanın temel hisse senetleri borsalarının toplamından daha fazla para akışına sahiptir. Çok yüksek işlem hacmi nedeniyle Kaldıraçlı alım satım işlemleri piyasasının manipüle edilmesi olanaksızdır.

Müşteriler tarafından iletilen sözlü emirlerde; Türk Telekom hatlarında, uydu bağlantılarında, internet servis sağlayıcıları gibi internet üzerinden işlem yapmayı sağlayan çeşitli hatlarda, bağlantılarda veya teknolojik sistemlerde her hangi bir şekilde bağlantı sağlanmaması veya sorun yaşanması gibi Yatırım Kuruluşu’nun kusuru bulunmayan teknik sebeplerden dolayı emrin gerçekleşmemesi nedeniyle doğacak zararlardan Yatırım Kuruluşu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

c) Risk takibi
Teminatlar: Müşteri teminatları başlangıç ve sürdürme teminatı olmak üzere iki kademede izlenecektir. Başlangıç teminatı, pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutardır. Sürdürme teminatı, piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının korunması gereken en alt düzeyidir.
Risk Takibi: Müşterinin hesabında bulunan teminat tutarının Şirket tarafından belirlenen oranın altına düşmesi durumunda Müşteriye teminat tamamlama çağrısı yapılır. Sürdürme teminatı piyasa koşulları çerçevesinde Birim Yöneticisinin tavsiyesi ve Kaldıraçlı İşlemler Biriminin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının onayı ile serbestçe belirlenebilecektir. Teminat tamamlama çağrısı müşteri temsilcisi tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Müşteri, teminat çağrısını aldığı andan itibaren piyasadaki fiyat değişikliklerine bağlı olarak teminat miktarını yükseltmez ve ilave teminat yatırmaz ise; Şirket, müşterinin teminat oranı Şirket tarafından belirlenene seviyesine geldiğinde, en büyük zarara yol açan işlemini ya da işlemlerini mevcut piyasa fiyatından herhangi bir ek bildirime gerek duymaksızın kısmen veya tamamen kapatabilir. Kurum risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesinde elektronik işlem platformları ve Yönetim Kurulu’nun gerekli görmesi durumunda dış kaynak kullanımı yoluyla edinilecek yazılımlar kullanılabilir. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kurum döviz teminatları ile KAS İşlemlerinde kullanılacak banka hesaplarındaki döviz pozisyonları ve miktarlarının yönetiminde anlık takip esastır.
Kaldıraç Oranları: Müşterilere uygulanacak kaldıraç oranının üst limiti, Kurul tarafından belirlenen seviye olmakla birlikte müşteri bazında uygulanacak kaldıraç oranı Kurul tarafından belirlenen üst limiti geçmemek üzere, Şirket ile müşteri arasında serbestçe belirlenir. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine başlamadan önce, uygulanacak kaldıraç oranı 100:1’i geçmemek kaydıyla değiştirilebilir.
Swap Puan (Pozisyon Taşıma): Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri hesabına yansıtılır.

d) Kaldıraçlı Alım Satım Riskli İşlem Örnekleri

1.SENARYO
Yatırımcı X, EUR/USD paritesinde 1:10 kaldıraç ile 10 lot (1.000.000 adet) alım işlemi, Yatırımcı Y ise aynı enstrümanda 1:10 kaldıraç ile 100 lot (10.000.000 adet) alım yapmış olsun.
Pozisyon Riski
EUR/USD, alınan pozisyon ile aynı yönde ilerlerse şüphesiz kar elde edilmiş olacak, ancak alınan pozisyona risk açısından yaklaşırsak;
Örneğin EUR/USD paritesinin alınan pozisyonun 100 pip tersine ilerlediğini düşünelim, böyle bir senaryoda Yatırımcı X ve Yatırımcı Y’nin portföylerindeki değişim aşağıdaki gibi olacaktır:

 1. SENARYOYatırımcı XYatırımcı Y
Bakiye100.000 $100.000 $
Pozisyon Büyüklüğü1.000.000 $10.000.000 $
Başlangıç Teminatı100.000 $100.000 $
Kaldıraç Oranı1*101*100
Portföydeki Kayıp %10 %100 %
 Portföyde Kalan Miktar %90 %0 %

*100 pip’lik ters pozisyonda Yatırımcı Y portföyünün tamamını, Yatırımcı X ise portföyünün %10’unu kaybetmiş oldu.

2.SENARYO
Yatırımcı Y, EUR/TRL paritesinde 1:10 kaldıraç ile 10 lot (1.000.000 adet) alım işlemi, Yatırımcı Z ise aynı enstrümanda 1:50 kaldıraç ile 1 lot (100.000 adet) alım yapmış olsun.
Pozisyon Riski
EUR/TRL, alınan pozisyon ile aynı yönde ilerlerse şüphesiz kar elde edilmiş olacak, ancak alınan pozisyona risk açısından yaklaşırsak;
Örneğin EUR/TRL paritesinin alınan pozisyonun 100 pip tersine ilerlediğini düşünelim, böyle bir senaryoda Yatırımcı Y ve Yatırımcı Z’nin portföylerindeki değişim aşağıdaki gibi olacaktır:

2. SENARYOYatırımcı XYatırımcı Y
Bakiye10.000 $2.000 $
Pozisyon Büyüklüğü1.000.000 $100.000 $
Başlangıç Teminatı10.000 $2.000 $
Kaldıraç Oranı1*1001*50
Kayıp (100 pip)10.000 $1.000 $
Portföydeki Kayıp %100 %50 %
Portföyde Kalan Miktar %0 %50 %

*100 pip’lik ters pozisyonda Yatırımcı Y portföyünün tamamını, Yatırımcı Z ise portföyünün %50’sini kaybetmiş oldu. 1. Senaryoda Yatırımcı X düşük kaldıraç sayesinde almış olduğu pozisyon 100 pip terse düşmüş olmasına rağmen portföydeki kayıp oranı sınırlı düzeyde kalmıştır.
2. senaryoda Yatırımcı Z düşük kaldıraç sayesinde almış olduğu pozisyon 100 pip terse düşmüş olmasına rağmen portföydeki kayıp oranı sınırlı düzeyde kalmıştır.

IV - VARSA PİYASA YAPICISI VE İHRAÇÇI

Pay Piyasasında “Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi” ve “Tek Fiyat Yöntemi” ile İşlem Gören Menkul Kıymetler Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören borsa yatırım fonları, aracı kuruluş varantları ve sertifikalar, ile her 3 ayda bir yapılan değerlendirme sonucunda halka açık piyasa değerinin art arda iki kez 10 milyon TL’nin altında kaldığı belirlenen Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları zorunlu olarak “Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi" ile işlem görür. Piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmesi zorunlu olan menkul kıymetlerde (varantlar/sertifikalar haricinde), atanmış bir piyasa yapıcı üye olmaması ya da atanmış olan piyasa yapıcı üyenin faaliyetinin son ermesi durumunda, ilgili menkul kıymet Tek Fiyat Yöntemi ile işlem görür.

Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede İşlem Yöntemi Nedir?
Sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören menkul kıymetlerde, piyasa yapıcısı olarak atanmış bir üye tarafından bu amaçla tanımlanmış hesap veya hesaplar kullanılarak çift taraflı sürekli kotasyon (fiyat ve miktar) verilmek suretiyle o menkul kıymette işlem gerçekleşebilecek fiyat aralığının belirlendiği ve likiditenin hedeflendiği işlem yöntemidir. Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören menkul kıymetlerde uygulanmaktadır.

Piyasa Yapıcı Üye ve İşlevi
Piyasa yapıcıdan beklenen görev; sürekli müzayede için yeterli derinliği olmayan, halka açık piyasa değeri düşük olan menkul kıymetlerde oluşabilecek kısa süreli arz-talep dengesizlikleri sonucu meydana gelebilecek aşırı fiyat hareketlerini önlemek, piyasaya sürekli likidite sağlamak, böylelikle sürekli müzayede ortamının etkin bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmak olarak özetlenebilir.
Varantlar piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak işlem görürler.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı bünyesinde devlet iç borçlanma senetleri piyasa yapıcılığı sistemi ve özel sektör borçlanma araçları piyasa yapıcılığı sistemi olmak üzere iki farklı piyasa yapıcılığı sistemi uygulanır.

Devlet iç borçlanma senetleri piyasa yapıcılığı sistemi: Devlet iç borçlanma senetleri piyasa yapıcılığı sisteminin esasları ve piyasa yapıcısı kuruluşlar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Piyasa yapıcısı kuruluşlar Borsanın işleyiş kurallarına uyarak, çift taraflı kotasyon vermek zorunda oldukları ölçüt ihraçlar için piyasa yapıcısı kotasyonu girerler. Piyasa yapıcısı kuruluşların, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen çift taraflı kotasyon yükümlülükleri Borsa tarafından takip edilir ve ihlal gerçekleşmesi halinde Hazine Müsteşarlığına ve ihlali gerçekleştiren kuruluşa bildirim yapılır.

Özel sektör borçlanma araçları piyasa yapıcılığı sistemi: Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören tüm özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları için piyasa yapıcılığı sistemi uygulanabilir. Bir yatırım kuruluşunun piyasa yapıcılığı menkul kıymetin vadesi boyunca devam eder. Piyasa yapıcısı kuruluşlar, piyasa yapıcısı oldukları menkul kıymetlerde saat 09:45-12:00 ve 13:00- 13:45 saatleri arasında aynı gün valörlü, çift taraflı kotasyon vermek zorundadırlar. Piyasa yapıcısı kuruluş 5 işlem günü öncesinden Borsaya yazılı olarak bildirmesi şartıyla menkul kıymet bazında piyasa yapıcılığından çekilebilir.

Sonuç olarak, piyasa yapıcılı sürekli müzayede sistemi, aşırı volatiliteye ve olası manipülatif işlemlere karşı güvenli bir yapı oluşturmaktadır. Atandığı menkul kıymeti kontrol altında tutabilmesi amacıyla piyasa yapıcı üyeye önemli haklar tanınmakta, bu sayede piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören menkul kıymetlerde piyasa yapıcı üyenin iradesi dışında menkul kıymetin fiyatını yönlendirici işlem yapılması zorlaştırılmaktadır.

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu
Türev Araçlar Risk Bildirim Formu
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu - Diğer Risk Bildirim Formları

1- Pay Piyasası Emirlere İlişkin Hükümler

Alım ve satım emirleri esas olarak yazılı verilir. Ancak, Müşteri sözlü ya da telefon, faks veya diğer iletişim araçlarını kullanarak da emir verebilir. Elektronik ortamda emir iletilmesi hallerinde SPK tebliğ hükümlerine uyulur. Müşteri, Aracı Kuruma yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Aracı Kurum, yasal dayanaktan yoksun Müşterinin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. Aracı Kurum bununla birlikte Müşteri'nin bildirim, emir ve talimatlarının yasal sınırlar içinde uygulamakta serbest olup, bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Müşterinin bildirim, emir ve talimatlarının yorumunun sorumluluğu ve sonuçları münhasıran Müşteri'ye aittir. Aracı Kurum, Müşteri'nin telefon gibi sözlü yapacağı bildirimleri ya da vereceği emir ve talimatları, ayrıca yetkili imzalan taşıyan bir yazı ile teyit edilmiş olmadıkça, gönderilmemiş saymakla serbesttir. Şu kadar ki; Aracı Kurum bu şekilde yazıyla teyit edilmemiş olan sözlü veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen emir ve talimatları münhasıran kendisine tanınan yasal yetkilere göre yerine getirmekle serbest olup, bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aracı Kurum emrin yerine getirilmemesi durumunda Müşteriye bu duruma bildirmekle yükümlüdür. Aracı Kurum emir veren müşterisinin kimliğinin tespiti için gerekli özen ve dikkati gösterir. Müşteri tarafından telefon veya diğer iletişim araçları ile verilen sözlü alım satım emirleri Aracı Kurum tarafından gerek ses kayıt cihazları veya faks veya sair yazılı belge ve kayıtlarla verilen telefon emrinin Müşteriye ait olduğu teyit edildikten sonra, BİST’de kesinleşen alım-satım işlemleri muhasebeleştirilir. Bu nevi gerçekleştirilen ve Müşteri tarafından teyit edildiği ispatlanan sözlü emirler sonucu muhasebeleştirilen alım-satım emirlerine ilişkin yasal defter ve belge kayıtları Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili maddelerine göre kesin delil niteliğindedir. Müşteriler tarafından iletilen sözlü emirlerde; Türk Telekom hatlarında, uydu bağlantılarında, internet servis sağlayıcıları gibi internet üzerinden işlem yapmayı sağlayan çeşitli hatlarda, bağlantılarda veya teknolojik sistemlerde her hangi bir şekilde bağlantı sağlanmaması veya sorun yaşanması gibi Aracı Kurumun kusuru bulunmayan teknik sebeplerden dolayı emrin gerçekleşmemesi nedeniyle doğacak zararlardan Aracı Kurum hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aracı Kurum, alım emri verenlerden kaparo ya da teminat veya satın almak istenen menkul kıymet tutarının tamamının makbuz karşılığında ödenmesini satım emri verenlerden satmak istedikleri menkul kıymetlerin veya bunları temsil eden belgelerin kendilerine veya temsilcilerine tesellüm belgesi karşılığında teslimini, Müşteri emrini borsaya İntikal ettirmenin ön şartı olarak isleyebilir. Kaparo, peşin tahsil edilen bedel veya teslim alınan menkul kıymetler ya da bunları temsil eden belgeler, işlem gerçekleştiği takdirde kaparo veya peşin tahsil edilen bedel, işlem bedelinden mahsup edilir. Aracı Kurum alım emrinin geçerli olabilmesi için müşterisinden alımını talep ettiği hisse senedinin bir önceki seansta gerçekleşen kapanış fiyatı üzerinden hesap edeceği miktarı peşin, nakit veya avans olarak ödenmesini isleyebilir. Bedeli peşin veya nakit olarak ödenmeyen alım emrinin gerçekleşmemesinden Aracı Kurum sorumlu tutulamaz.

Alım emrinin tutarı ödenmemiş olsa dahi tüm sorumluluk Müşteri'ye ait olmak kaydıyla alım emri işleme konulabilir, işlemin gerçekleşmesi neticesinde ortaya çıkabilecek tüm kar ve zarar Müşteri'ye aittir. Müşteri, menkul kıymetlerin mukabil alım bedellerini takas günü saat 11:00'e kadar Aracı Kuruma ödemediği durumda Aracı Kurum'un dilediği anda alım bedelini talep etme ve menkul kıymetleri satma hakkı saklı kalmak şartıyla alım bedellerini ve buna ilişkin komisyon, kürtaj ve diğer giderlerini Aracı Kurum tarafından ilgili takas kurumuna alım bedellerinin ödendiği gün itibariyle herhangi bir bildirim ve ihbara gerek kalmaksızın Müşteri hesabına borç kaydetmesini kabul eder. Aracı Kurum ayrıca alımı yapılan menkul kıymetlerin bedellerinin ödenmemesi halinde bunları dilediği fiyatla satmak suretiyle Müşteri'den olan alacağını tahsil edebilir. Bu durumda her türlü zarar ve masraf Müşteri'ye aittir. Aracı Kurum, satım emrinin geçerli olabilmesi için Müşteriden satımını talep ettiği hisse senetlerinin teslim edilmesini isteyebilir. Ancak teslim edilmeyen hisse senetlerine ilişkin satım emrinin kabulü ve gerçekleştirilmesi neticesinde ortaya çıkabilecek tüm kar ve zarar Müşteriye aittir. Müşteri emri ile satımı yapılan menkul kıymetlerin Müşteri tarafından takas günü saat 11:00'e kadar Aracı Kuruma teslim edilmemiş olması durumunda Aracı Kurum herhangi bir bildirim ve ihbara gerek olmaksızın bu menkul kıymetleri Borsa veya Borsa dışında satın alarak veya ödünç alarak yükümlülüğünü yerine getirebilir. Bu durumda oluşacak her turlu zarar, masraf veya ödenen faizler Müşteri cari hesabına borç kaydedilir. Emirlerin geçerlilik süresinin Müşteri tarafından emir anında tek seans veya cilt seans olarak açıkça belirtilmiş olması gerekir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen emirler iletildiği seans sonuna kadar geçerlidir. Emirlerin geçerlilik süresi BİST işlem esaslarına uygun bir şekilde belirlenir. Gerçekleşen emirlerin tasfiyesinde BİST mevzuatında yer alan hükümler uygulanır. Müşteri alım emri verdiği menkul kıymetlerin alım bedelini ve satım emri verdiği menkul kıymetleri Aracı Kurum'a işlem gününde tevdi etmediği durumda uygulamanın yukarıda belirtilen şekilde olmasını, alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmekle kendisinin yükümlü olduğunu, emirlerin gerçekleştiğine dair kendisine telefon ile yapılan bildirimin geçerli olacağını, BİST mevzuatında belirlenen ihbarnamelerin kendisine gönderilmesini talep etmediğini, zira Aracı Kurum tarafından yapılan yazılı ve sözlü bildirimlerin ihbarname niteliğinde bulunduğunu kabul eder. Aracı Kurum Müşteri emirlerine ilişkin bu maddedeki yükümlülüklerine uymayı taahhüt eder.

Müşteri BİST'de yapılan alım ve satımlarda takas (ödeme ye teslim) yükümlülüğünün işlem gününü izleyen yasal takas süresinde yerine getirilmesi gerektiğini bildiğini, bu sürenin BİST tarafından değiştirilmesi durumunda belirlenen yeni süreye göre yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlü olacağını kabul eder. Yatırımcı gerçekleşen alış emirleri neticesi menkul kıymetlerini, satış emirleri neticesi satış hasılatını Takasbank’a karşı üye tarafından teslimi veya ödenmesine dair Takasbank işlemleri kesinleştikten sonra talep edebilir. Menkul kıymet alım ve satımlarının ifası sırasında veya ifasından dolayı Aracı Kurumun müşteriden kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek Borsa veya karşı taraftaki aracı kuruluş tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri, Aracı Kurumun talebi üzerine aracı kurumun uğramış olduğu her türlü zararı derhal tazmin eder.

Sermaye Piyasası Aracının ve Nakdin Teslim Esasları; Müşteri alım emri vermiş ise, imzaladığı çerçeve sözleşmenin 4. maddesinde belirlenen şekilde hesaplanan tutarı Aracı Kuruma ödemek zorundadır. Verilen alım emri gerçekleşmediği takdirde, Aracı Kurum Müşterinin hesabına gönderdiği tutarı müşterinin talebi üzerine masraflar Müşteriye ait olmak kaydıyla müşteriye ya da yetki verdiği kişiye de ödeyebilir. Alım emri gerçekleşmiş ise, ödediği tutar gerçekleşen alım emrinin miktarına göre mahsup edilir, bakiye borcu var ise Kanun, Yönetmelik ve bu Sözleşme çerçevesinde ödenmesi istenir. Müşteri satım emri vermiş ise; satım emri verilen hisse senetleri Aracı Kurumun Takasbank saklama kayıtlarında mevcut ise emrin gerçekleşmesi halinde, takas günü Aracı Kurumca takas işlem hazırlıkları gerçekleştirilir. Aracı Kurumun Takasbank saklama hesaplarında mevcut değil ise, emrin gerçekleşmesine müteakip, satılan menkul kıymetlerin en geç yasal takas günü saat 12:00'ye kadar Aracı Kurum veznesine teslim edilmesi veya virman talimatının iletilmesi gerekmektedir. Nakdin Aracı Kurum veznesine ödenmesi halinde Aracı Kurumu temsile yetkili kişilerin imzasını havi tahsilat makbuzu düzenlenir ve Müşteriye verilir. Hisse senedi tesliminde ise hisse senetlerinin emanete alındığını gösteren Emanet Giriş Makbuzu tanzim edilir ve teslim edilen menkul kıymetten kaynaklanan tüm sorumluluklar Müşteriye ait olmak üzere makbuzlar Aracı Kurum yetkilileri tarafından imzalanır. Gerçekleşen alım emirlerinde alış bedeli ve kürtaj ücreti kadar nakit para müşterinin hesabında mevcut değilse bu bedel emrin gerçekleşmesini takip eden yasal takas günü saat 11:00'e kadar nakden ödenir, ödenmediği takdirde imzaladığı çerçeve sözleşmenin 8. maddesi hükmü uygulanır. Gerçekleşen satım emirlerinin muhteviyatı hisse senetleri müşteri hesabında mevcut değilse emrin gerçekleşmesini müteakiben yasal takas günü saat 12:00ye kadar aracı kuruma teslim edilmezse; Aracı Kurum  müşteri tarafından  satım emrine  konu edilip de  teslim edilemeyen hisse  senedi kadar  kendiliğinden alım emri düzenler ve müşterinin borcunu kapatır. Bu işlemden dolayı meydana gelecek olan zararın tamamı Müşteriye, kar Aracı Kuruma aittir. Bu işlemden dolayı Müşterinin borçlanırsa imzaladığı çerçeve sözleşmenin 8. maddesi hükmü uygulanır. Aracı Kurumun hisse senedi ve TL yükümlülüklerini Müşteri talebi hilafına yerine getirmemesi halinde, imzaladığı çerçeve sözleşmenin 8. maddesi uyarınca hesaplanacak temerrüt faizi müşterinin cari hesabına alacak kaydedilir. Sözleşmenin feshi halinde Müşteriye ait menkul kıymetler müşteriye mislen iade edilecektir. Müşteri, saklama ve blokaj kuralları hakkındaki mevzuatı bildiğini, Takasbank tarafından yaptırılan sigortanın kapsamı dışında sigorta zarar tazminini gerektiren olayların meydana gelmesi durumunda Aracı Kurum'un menkul kıymet işlemlerini sigorta yükümlülüğünün olmadığını, sigorta işlemlerinin yapılması ve prim ödemelerinde sorumluluğun Müşteriye ait olduğunu bildiğini, Aracı Kurum'un muhafazasına bırakılan menkul kıymetlerin Aracı Kurum'ca sigortalanmadığını, bu amaç ile ayrıca açıkça bir talepte bulunmadığı sürece menkul kıymetlerinin sigortasız olduğunu bildiğini, muhafazaya bıraktığı menkul kıymetlerin sigortalanmasını talep ettiği takdirde poliçe düzenlenmesi ve sigorta primi ödemelerinden Aracı Kurum'un mesul olmadığını kabul eder. 

2- Türev Araçlar Emirlerine İlişkin Hükümler 

Emirlerde Bulunması Gereken Hususlar; İnfo, Müşteri’den Borsa’da gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığında, bir "emir formu" düzenler. Emirin yazılı olarak alınması halinde emir formunda Müşteri’nin imzası bulunur. Müşteri, İnfo’dan emirlerine ait nüshayı kendisinin teslim alacağını kabul ve taahhüt eder. İnfo’da kalan emir nüshasında kalan bilgiler Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Müşteri’den telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, İnfo tarafından alındıkları anda Müşteri imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir.

Müşteri’nin verdiği emirlerde, aşağıdaki bilgilerin bulunması şarttır.

- Sıra numarası, kısa ya da uzun pozisyon olduğu, sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi olduğu), opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu olduğu, ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendiği, sözleşme adedi, sözleşmenin tanımı, fiyat ve emir türü, emrin geçerlilik süresi, emrin verildiği seans, hesap tipi (Müşteri, global hesap vs.), müşteri hesap numarası, tarih ve zaman, müşteri’nin ad-soyadı ya da ünvanı ile imzası, emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası, işlem yapılacak borsa, pazar ve takas Kurum’u, işlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer)

Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme Şekilleri; Müşteri, İNFO’ya verdiği emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği gibi bu konularda İNFO’yu serbest de bırakabilir.

Alım veya satım emirlerinde üç fiyat belirleme yönteminden birinin seçilmesi zorunludur. Emirler , "piyasa fiyatlı", "limitli", "uzlaşma fiyatlı" (Kapanış Fiyatından) olabilir yada "aktivasyon fiyatlı emir" şeklinde olabilir. Ayrıca Borsa Yönetmeliğinde belirlenen ve/veya belirlenecek diğer şekillerde emir türleri de olabilir.

(i) Piyasa Fiyatlı Emir: Emrin girildiği anda piyasada o an için bulunan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir.

(ii) Limitli Emir: Alım veya satımın Müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.

(iii) Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili gün sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek amacıyla verilen emirdir.

Emir Türleri; Fiyata göre emir yöntemi belirlendikten sonra dört emir türünden birinin seçilmesi gerekir. Emirler, “Kalanı Pasife Yaz”, “Gerçekleşmezse İptal Et”, “Kalanı İptal Et” ve “Şarta Bağlı” (Aktivasyon Fiyatı)

(i) Kalanı Pasife Yaz (KPY) : Girildiği anda tamamının gerçekleşmesi esas olan, ancak tamamının gerçekleşmemesi durumunda kalan miktarın maksimum pasif emir miktarına kadar olan kısmının, emrin yöntemine göre limit fiyattan ya da gerçekleştiği son fiyattan pasife limit emir olarak yazılması için kullanılan emir türüdür.

(ii) Gerçekleşmezse İptal Et (GIE) : Girildiği anda pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi taktirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.

(iii) Kalanı İptal Et (KIE) : Girildiği anda pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının veya bir kısmının gerçekleşmesi, gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.

(iv) Şarta Bağlı Emir (SAR) : Emri giren tarafından ilgili sözleşme için belirlenen fiyattan (aktivasyon fiyatı) ya da alış emirleri için daha yüksek ve satış emirleri için daha düşük fiyatlardan Borsada işlem olması durumunda, emrin sistemde aktif hale gelmesi amacıyla kullanılan emirdir. Şarta bağlı emir verilirken, emrin aktivasyon fiyatının belirtilmesi zorunludur.
Emirlerde yukarıda sayılanların dışında Borsa Yönetmeliğince belirlenen türler de kullanılabilir.

Emirlerin Veriliş Şekli; Müşteri, emirlerini yazılı olarak verir. Emirlerin, İnfo’nun kabulü halinde; telefon, telefaks ya da elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet, v.b.) ile de verilmesi mümkündür. Ancak Emirlerin elektronik ortamda verilebilmesi için Müşteri’nin “İnternet Vasıtasıyla Yapılacak İşlemlere Dair Sözleşme’yi“ imzalamış olması gerekmektedir. Bu halde İnfo emirlerdeki bilgilerin eksikliğinde, yanlışlığında, geçersizliğinde ve imzanın gerçekliği konusundaki tereddüt hallerinde emirleri yerine getirip getirmemekte serbest olup, Müşteri, İnfo’dan herhangi bir hak, alacak zarar ziyan talebinde bulunmayacaktır. İnfo, Müşteri emirlerini sebep göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebilir ve sonucu derhal Müşteri’ye bildirir.

İnfo, Müşteri emrinin Borsa’ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak Müşteri, İnfo’ya atfı mümkün olmayan nedenlerle gerçekleşmeyen emirler için İnfo’yu sorumlu tutamaz. Emrini limit fiyatlı olarak vermemişse, İnfo emri kendisinden beklenen özen borcuna uygun olarak yerine getirecektir.

Müşteri vermiş olduğu Emrin geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihini belirtir. Son gün de süreye dahildir. Süresi belirlenmemiş emirler sadece verildiği seans için geçerlidir. Emirler, belirlenen süre içinde gerçekleşmedikleri takdirde geçerliliklerini kendiliğinden yitirirler.

Teminat ve Takasa İlişkin Hükümler

İşlem Teminatları: Başlangıç ve Sürdürme teminatı seviyesi, Borsa tarafından belirlenir. Yönetmelik uyarınca Müşteri, sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak ilgili Türev Araçları hükümlerine göre bulundurması zorunlu olan Sürdürme Teminatı’na ilişkin olarak İnfo nezdindeki hesaplarında Sürdürme Teminatı bulundurmakla yükümlüdür. Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer nedenlerle Müşteri’nin mevcut teminatının Sürdürme Teminatının altına düşmesi durumunda, İnfo, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep eder. Müşteri bu durumda teminatlarını bulunması gereken teminat seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. Teminat tamamlama çağrıları İnfo tarafından Müşteri’ye elektronik ortam, telefon veya faks ile yapılabilir. İnfo’nun bu çağrıyı göndermesi durumunda Müşteri’nin bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. Borsa’nın teminatları arttırması durumunda İnfo teminatların artırılmasını talep edebilir. Bu durumda Müşteri işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür. Bu Sözleşme uyarınca Müşteri tarafından yatırılması gereken işlem teminatları hiçbir şekilde Borsa tarafından belirlenen asgari oran ve tutarın aşağısında olamaz.
İNFO, Borsa işlem teminatlarına ek olarak Müşteri’den teminat talep edebilir.
Bu Sözleşme hükümleri uyarınca İnfo’ya tevdi edilmesi gereken işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar Müşteri tarafından, ilgili Türev Araçları’nın hükümlerine göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının İnfo’ya geçmesini ve İnfo tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde İnfo’ya teslim edilir. Müşteri tarafından İnfo’ya tevdi edilen teminatların, başkaca her hangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir ve İnfo, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde ilgili Türev Araçları hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve Müşteri’nin Türev Araçlarından doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi’ne tevdi edebilir. Bu şekilde İnfo nezdinde bulunan işlem teminatları münhasıran Türev Araçlarından kaynaklanan Müşteri’nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla kullanılır, Müşteri’nin İnfo’ya karşı olan diğer yükümlülükleri nedeniyle kullanılamaz. Teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme yöntem ve katsayısı ile teminat kompozisyon oranları ve teminat yatırma/çekme işlemlerine ilişkin esaslar, Borsa’nın Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşleyiş Esasları Genelgesi ile düzenlenmiş olup, bu düzenlemeler dahilinde uygulamalar gerçekleştirilir.

Müşteri’nin Temerrüdü ve Ters İşlemle Pozisyonun Kapatılması; Müşteri’nin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda İnfo, başka bir ihbara veya bildirime gerek olmaksızın pozisyonlarının bir kısmını veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilir. Müşteri, İnfo tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları İnfo’ya ödemekle yükümlüdür.
Müşteri yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca Müşteri varlıklarının kullanılmasında İnfo varlıkların makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür.

Türev Sözleşme Vadesinde Uzlaşma ve Teslimat

Nakdi Uzlaşma Öngören Türev Sözleşmelerde: Nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan Türev sözleşme hükümlerine ilişkin olarak nakdi uzlaşma, Borsa ve Takas Merkezi hükümleri uyarınca gerçekleştirilir.
Fiziki Teslimat Öngörülen Türev Sözleşmelerde: Fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde teslimata ilişkin hususlar, Borsa ve Takas Merkezi hükümleri uyarınca gerçekleştirilir.

Elektronik Ortamda Alım-Satım Emirlerinin Kabul Edilmesi 

-Müşteri, İnfo nezdindeki hesabından, internet üzerinden yapacağı bilgi alışverişi, borsa işlemleri, havale işlemleri ve daha sonra ilave edilecek diğer işlemleri kendisine verilecek şifre yardımı ile gerçekleştirebilir.

-Müşteri’ye İnfo’nun elektronik işlem hizmetleri şifresi verebilmesi için, Müşteri’nin öncelikle İnfo nezdinde bir yatırım hesabının bulunması şarttır. Müşteri, aldığı bu şifre ile her zaman bilgi alabilir. İnfo’nun internet hizmeti verecek olması Müşteri’ye donanım ve yazılım konusunda taahhüt oluşturmaz.

- İnfo, elektronik hizmetlerden faydalanmak isteyen Müşteri’nin hizmetlerin alımını sağlayan bilgisayar, modem, telefon vs. gibi donanımların kullanımını bildiğini varsayar. Müşteri, İnfo’ya atfı mümkün olmayan nedenlerle kullanımdaki bilgi eksikliklerinden doğan zarardan İnfo’yu sorumlu tutmayacağını kabul eder. İnfo tarafından teslim edilen şifrenin muhafazası ve her türlü riski Müşteri’ye aittir. Şifrenin kaybı halinde Müşteri’nin yazılı beyanını takiben, İnfo tarafından hesabına derhal blokaj konulacaktır. İnfo tarafından tanzim edilen şifrenin ilk işlemde Müşteri tarafından değiştirilerek kullanılacağı Müşteri tarafından kabul edilmiş olup, aksi takdirde oluşabilecek olumsuz sonuçlar Müşteri’ye ait olacaktır. İnfo, kaybedilmiş şifreden sorumlu tutulamaz.

- Müşteri elektronik işlem hizmetlerinde doğan haklarının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin şifresini, güvenlik kodunu ve müşteri kodunu başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini veya başkasının eline geçmemesi için her türlü önlemi alacağını, kendi güvenlik şifresi ve kodu ile yapılan işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. İnfo, elektronik ortamda yapılacak işlemlerin azami güvenliğini sağlayacaktır fakat, Müşteri elektronik ortamdaki güvenlik risklerinden haberdar olduğunu kabul eder.

- Müşteri elektronik işlem hizmetlerinden yararlanırken İnfo’nun işlem anında yürürlükte bulunan tarifesindeki oran ve/veya tutarda (ileride arttırıldığı takdirde, arttırılan oranda/tutarda) her türlü komisyon vergi ve masrafı talep ve tahsile ya da herhangi bir Türk Lirası/Döviz hesabına re’sen borç geçmeye yetkili olduğunu kabul eder. İnfo’nun bu değişiklikleri Müşteri’ye bildirmesini müteakip Müşteri’nin sözleşmeyi feshetme yetkisi bulunmaktadır.
-Elektronik işlem hizmetleri, ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen işlem emirlerini yerine getirecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işlemi yerine getirecek menkul kıymeti olmayan Müşteri’nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. Müşteri, bu hususu bildiğini ve bu nedenle işlemin yapılmamasından dolayı, İnfo’ya atfı mümkün olan haller dışında, İnfo’yu  sorumlu tutmayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, Müşteri’nin İnfo’nun elektronik işlem hizmetlerinden faydalanabilmesi için Müşteri tarafında olması gereken yazılım ve donanımlar kendisine bildirilecektir. Müşteri tarafındaki teknik donanımın yetersizliği dolayısıyla hizmet alamayan Müşteri, uğrayabileceği zarar ve ziyandan İnfo’yu sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

-İnfo personeli tarafından üretilerek elektronik ortamda sunulan raporlar güvenirliğine inanılan kaynaklardan sağlanan bilgiler ile oluşturulmuştur. Müşteri buradan aldığı bilgilerin bir Yatırım Danışmanlığı faaliyeti olmadığını kabul eder. Müşteri bu bilgilerin elektronik ortamda gecikmesinin, kaybolmasının ve/veya kısmen ulaşılabilmesinin olabileceğini bilir ve bu bilgiler ile yapacağı işlemlerden doğacak sorun ve zarardan İnfo’ya atfı mümkün olan haller dışında İnfo’yu sorumlu tutmayacağını kabul eder. Müşteri elektronik ortamda kendisine sunulan bilgi ve raporları çoğaltarak 3. kişilere iletmeyeceğini ve ticari amaçla kullanmayacağını kabul eder. Müşteri aksi durumlarda İnfo’nun hizmeti durdurma ve kanuni takibat başlatma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

- Müşteri’nin yatırım hesaplarının kapanması veya bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde İnfo sair talep hakları saklı kalmak kaydı ile verilen şifreyi iptal ederek, Müşteri’ye işlem yaptırmayabilir.

-Ekstrelerin Müşteri tarafından her gün sistemden alındığı varsayılır. İnfo’nun elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemler dahil olmak üzere, aylık hesap ekstresi gönderme yükümlülüğü saklı bulunmaktadır. Müşteri, elektronik işlem hizmetlerini kullanarak yapmış olduğu işlemlerden doğacak bütün borçların, İnfo’da açılmış olan Yatırım Hesabına borç kaydedileceğini kabul eder.

-Müşteri, internet üzerinden yapacağı işlemler nedeniyle, internet erişim sistemini sermaye piyasası mevzuatı dahilinde kabul ettiğini beyan etmiş olmakla, bu erişim ve buna benzer elektronik ortamlar vasıtasıyla, İnfo tarafından kendisine hesap ekstresi göndermek başta olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, diğer bütün gönderilerin de internet üzerinden veya buna benzer sistemler üzerinden elektronik ortamda tebligat yapılabileceğini ve bu tebligatın da karşılıklı hak ve adalete uygun ve objektif hüsnüniyet kuralları ile bağlantılı olduğunu beyan ve kabul eder.

3- Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemlerine İlişkin Hükümler 

 Müşteri Kaldıraçlı Alım Satım İşlemini gerçekleştirebilmek için Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen Başlangıç Teminatını ve/veya Sürdürme Teminatını Yatırım Kuruluşu nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Yatırım Kuruluşu’muz Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde piyasa yapıcısı olarak hizmet verecektir. Emir, Yatırım Kuruluşu’na yahut Yatırım Kuruluşu’nun uygun görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen İşlem Platformu’na Müşteri’nin kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri tarafından verilen Emir’in karşı tarafı Yatırım Kuruluşu olacak ve Emir Yatırım Kuruluşu tarafından gerçekleştirilecektir. Her bir işlem kapatıldığında işlem sonucu Taraflardan birinin lehine diğerinin aleyhine sonuçlanabilir. Yatırımcı Kuruluş kar ettiğinde Müşteri zarar, Müşteri kar ettiğinde Yatırımcı Kuruluş zarar edebilir.

Müşteri, İNFO tarafından belirlenen süreler içerisinde İşlem Platformu’na Emir iletebilir. Müşteri, İNFO’in diğer ülke piyasalarındaki ya da kullanılan işlem platformlarının yerel saat ve/veya mutabakat veya diğer nedenlerle; ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde Emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle Emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder.

İNFO, İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir Emri uygulamadan önce, bu Emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak İNFO’nun bu yetkisini kullanma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Kaldıraç Oranı: Uygulanacak olan en yüksek kaldıraç oranı, Kurul’un “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri” tebliğ ile belirlemiş olduğu oranı geçemez. Mevcut durumda bu oran 1:10’dur. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine başlamadan önce, uygulanacak kaldıraç oranı yukarıda kayıtlı olan oranı geçmemek kaydıyla Taraflar arasında işlem bazında serbestçe belirlenir. İNFO gerekli gördüğü takdirde Kaldıraç Oranını değiştirme ve varlık bazında Kaldıraç Oranı belirlemeye yetkilidir.

Talimat Şekli ve Esas Alınacak Belgeler: Müşteri tarafından İNFO’ya gönderilecek yazılı veya sözlü işlem talimatları Müşteri’nin istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği varlığın/varlık çiftinin adını, miktarını; emrin türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve İNFO’nun talep edeceği diğer bilgileri içermelidir.

İNFO, kendi takdir ve anlayışına göre açık olmayan ya da tereddüde yer veren talimat ve bildirimleri yerine getirmekle yükümlü değildir. Ancak bu durumun ortaya çıkması halinde İNFO, Müşteri’ye derhal bildirimde bulunur. Emir, geçerlilik süresi belirtilmediği takdirde sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir.

Müşteri’nin telefonla vereceği talimatlar için İNFO tarafından bastırılan ”Müşteri Emri Formu”, Müşteri’nin telefonla talimatı üzerine İNFO yetkililerince düzenlenecektir. Müşteri, telefon emri vereceğini beyan ettiğinde, İNFO tarafından Müşteri Emri Formu’nu düzenlemek için Müşteri ile yetkilinin yapacağı telefon görüşmesi banda alınarak, manyetik ortamda ses kaydı oluşturulacak ve İNFO nezdinde bu ses kayıtları yasal süre sonuna kadar muhafaza edilecektir.

Teminatlandırma: Müşteri, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemini gerçekleştirebilmek için İNFO tarafından belirlenen Başlangıç Teminatını ve/veya Sürdürme Teminatını İNFO nezdinde bulundurmakla yükümlüdür.

Müşteri tarafından İNFO’ya teslim edilecek teminat münhasıran Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemlerinde kullanılacaktır. Söz konusu teminat İşlem Platformu’nda işleme konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirleri uygulanmayacaktır.

Müşteri tarafından İNFO’ya getirilen teminatın başka bir para birimine çevrilmesi gerekiyor ise İnfo Yatırım A.Ş.’nin işlem tarihindeki döviz kurları esas alınacaktır.
Herhangi bir andaki teminat tutarı Başlangıç Teminatı’nın % 5 sinin altına indiği takdirde işlemin İNFO tarafından herhangi bir bildirime gerek olmaksızın kapatılacağını kabul ve beyan eder.

Değişen piyasa koşulları nedeniyle pozisyonu açık olan işlemler için ayrılan teminattan daha fazla teminata ihtiyaç olması veya piyasa koşullarında meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle Başlangıç Teminatı’nda bir azalma olmasa dahi, İNFO, Müşteri’den dilediği zaman ve dilediği tutarda ek teminat talep edebilecektir. İNFO tarafından talep edilen ilave teminat Müşteri tarafından yatırılmadığı sürece İNFO yeni işlem yapmayacaktır. Talep edilecek teminat taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça nakit teminat olacaktır. İNFO, söz konusu ek teminat talebini telefon ile Müşteri’ye bildirecektir. Bildirimin ulaştığı gün, İNFO’nun ek teminat talebi yerine getirilmezse Müşteri temerrüde düşmüş sayılacağını ve mevcut işleminin ters işlem ile kapatılacağını kabul ve beyan eder.

Kaldıraçlı işlemler için Müşteri hesabında bulunan nakit teminat, İNFO tarafından bankacılık düzenlemeleri uyarınca mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilmeyecek, bu bağlamda herhangi bir nema ödemesi yapılmayacaktır.

Teminat olarak kabul edilebilecek varlıkların yasal merciler tarafından farklılaştırılması ya da genişletilmesi halinde İNFO bu varlıkları da kabul etmeye yetkili olacaktır. Ancak bu durumda İNFO, Müşteri’ye bildirmek kaydıyla, kabul edebileceği teminatlara yasal gereklere uymak koşuluyla farklı sınırlamalar getirebilir.

İşlem Platformu: Müşteri’nin İşlem Platformu’ndan yararlanabilmesi için internet erişimini sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip teknik imkanlara sahip bulunması; İşlem Platformu’nun şartlarına uygun yazılımı ve donanımı bulundurması ve bu yazılımı ve donanımı kullanabilecek teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir. Müşteri’nin kendisine şifre verilmesi talebinde bulunması halinde Müşteri’nin söz konusu teknik şartlara ve bilgiye sahip olduğu kabul edilir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik veya yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda İşlem Platformu’ndan yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen Müşteri’ye aittir. Müşteri tarafından İşlem Platformu vasıtasıyla gerçekleştirilecek olan işlem talimatları, bizzat Müşteri’nin kendisi tarafından verilmiş ve doğru kabul edilecek olup, İNFO’nun, İşlem Platformu şifresini kullanarak talimatı gönderenin kimliğini, işlemi veya talimatı doğrulama, araştırma ve/veya geri bildirim zorunluluğu yoktur.

İNFO, İşlem Platformu’nun altyapısını, uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya birkaçını çıkartmakta serbesttir.

İşlem Platformunun üçüncü şahıslar nedeniyle kullanılmasından doğacak tüm zararlardan Müşteri münhasıran sorumlu olacaktır.

Müşteri, İşlem Platformu’nda meydana gelebilecek teknik sorunlardan ve/veya mücbir sebeplerden, İNFO’nun sorumlu olmadığını; İşlem Platformu’nda teknik sorunlar meydana gelebileceğini, İşlem Platformu üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek tüm zararın kendisine ait olduğunu bilincindedir.

İşlemlere İlişkin Hükümler: Müşteri, Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile yapacağı işlemlere ilişkin Talimatları, sadece İNFO’nun belirlediği formatta/formatlarda düzenleyerek verebilecektir. Dolayısıyla bu format/formatlar dışında İNFO’ya gönderilen Talimatlar, Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile gönderilse dahi işleme konulmayacaktır.

Tüm Talimatlar, İşlem Saatinde verilmiş olsalar dahi İNFO’nun işlem yoğunluğuna bağlı olarak yerine getirilemeyebileceğinden Müşteri, Talimatının akıbetini Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile izleyerek gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmelidir.

Müşteri, Talimatların, sadece İNFO’nun kabulü ve belirlediği süre ve yöntemlerle iptal ettirilebileceğinin bilincinde olup, Taraflar anılan iptal talimatlarının belirtilen süre ve yöntemler dışında verilmesi ve/veya bilgisayar sistemlerinde/iletişim ağında ortaya çıkabilecek her türlü arıza ya da sorun, üçüncü kişilerin sisteme müdahalesi nedeniyle iptalin gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesinden dolayı İNFO’nun hiçbir şekilde sorumlu olmaması hususunda anlaşmışlardır.

İNFO, her zaman tek taraflı olarak Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile yapılabilecek işlem tutarları için herhangi bir ihbara gerek olmaksızın Müşteri’nin, Site’de görebileceği bir alt ve/veya üst limit getirmeye ve gerektiğinde değiştirmeye yetkilidir.

İNFO, gerekli gördüğü her durumda işlem yapmadan önce Müşteri’den teyit isteme hakkını saklı tutar. İNFO teyit alamadığından işlem yapamaması nedeniyle Müşteri’ye karşı sorumlu olmayacaktır.

İNFO tarafından emir, İşlem Platformu’na girildiği veya telefonla bildirildiği anda kabul edilecektir. Ancak İNFO tarafından bildirilen Başlangıç Teminatı yatırılmadığı takdirde ve/veya işlem tutarı ile ilgili işlemin özelliğine göre her türlü işlem ücreti, vergi, fon vs. toplamı kadar tutarda nakdi Portföy Hesabında/Hesaplarında bulundurmadığı takdirde, emir kabul edilmeyecektir.

Takasbank VİOP İşlemleri Teminat Değişikliği Duyurusu

Müşterinin, gerçekleştireceği işlemlerde kurumumuza gelmeden gerçekleşmesi için emirleri faks, telefon veya internet üzerinden elektronik ortamda iletmesi ve işlem yapması sözleşme dahilinde mümkündür.

Müşteri, internet üzerinden verdiği alım-satım emirlerinin sonuçlarını internet şifreleri ve kullanıcı kodları ile İnternet Şubesi’nden öğrenmesi mümkündür.

Müşteri, telefon ile verdiği alım-satım emirlerinin sonuçlarını telefon ile müşteri temsilcisinden öğrenmesi mümkündür.

Müşteri internet aracılığıyla işlem gerçekleştirecek ise, bu amaçla kullanılmak üzere imzası mukabilinde veya kargo ile ya da SMS taahhütnamesi imzalatılmak suretiyle (cep telefonundan kısa mesaj) yolu ile müşteriye bir şifre ve kullanıcı kodu verilir. Şifrenin müşteri tarafından öncelikle değiştirilerek dikkatli bir şekilde saklanması gerektiği müşteriye bildirilip 3.şahısların yetkisiz kullanımından kendisinin sorumlu olacağı hatırlatılır. Müşterilere verilen şifre ve kullanıcı kodunun kaybolması, çalınması veya başkaları tarafından öğrenilmesi gibi durumlarda, bu hususun müşteri tarafından Genel Müdürlük birimlerine yazılı veya telefon ile bildirilmesiyle birlikte hesabın başkaları tarafından kullanımını engelleyici önlem olarak bloke işlemi ivedilikle yapılır.

İnternet üzerinden müşteri tarafından yapılacak Havale ve EFT işlemleri müşterinin kendi hesabına veya vekaletnamede yetki olması kaydı ile vekilin hesabına talimat giriş işlemlerine izin verilir.

Hesap Ekstresinin Sadece Elektronik Posta İle Gönderilmesi Hususundaki Yatırımcı Talebine İlişkin Yazılı Beyan” formunu kendi el yazısı ile doldurarak imzalayan müşterilere aylık ekstreleri sadece elektronik posta ile gönderilir.

Müşteri, Şirketimiz’e bildirdiği elektronik posta adresindeki yanlışlıklar, değişiklikler, hatalar, server veya servis sağlayıcı kaynaklı sorunlar nedeniyle, doğrudan Şirketimiz’e atfı mümkün olmayan haller dışındaki sebeplerle ekstrelerin ve her türlü bildirimlerin Yatırımcı’ya ulaşmamasından Şirketimiz sorumlu değildir.
İptal edilen, gerçekleştirilmeyen ve değiştirilenler de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan tüm emirlere ilişkin olarak;
•  İşleme konu varlık,
•  Emir tipi,
•  Emrin alım ya da satım emri olduğu,
•  Emrin fiyat ve miktarı,
•  Emrin alındığı tarih ve zaman,
•  Emrin gerçekleştirildiği tarih, zaman, fiyat ve miktar,
•  Her bir emrin alındığı müşterinin hesap numarası,
•  Emrin gerçekleştirildiği anda elektronik işlem platformunda oluşan fiyat, bilgileri sisteme kayıt edilmekte ve yatırımcılarımız Elektronik İşlem Platformu üzerinden kullanıcı girişi yaptıktan sonra ulaşabilmektedirler.
Ayrıca;
•  Hesaplarda gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine,
•  Tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine,
•  Kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına,
•  Açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına,
•  Hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına,
•  Hesapların teminat durumlarını yine Elektronik İşlem Platformu üzerinden kullanıcı girişi yaptıktan sonra izleyebilmektedirler.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Hakkında Bilgilendirme için tıklayınız.

Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir.

a-Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir.
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

b- Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir.
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

c- Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir.
Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

d- Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir.
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;
- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı
- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı.
hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir. (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

e- Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır.
Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerinin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır.  Aynı maddenin yedinci fıkrasında profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

 “İş Sürekliliği (Acil ve Beklenmedik Durum) Planı” ve buna ilişkin iş akış prosedürünün uygulanmasından sorumlu ve bu sorumluya alternatif olmak üzere aşağıdaki personel atanmış olup, söz konusu personele ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. İş Sürekliliği (Acil ve Beklenmedik Durum) Planı için tıklayınız.

Sorumlu Personel:
Adı Soyadı:         Süheyla Gülver Esen

Ünvanı:               Genel Müdür Yardımcısı
Tel. No:               0212 319 2600 - 0212 319 2646
Faks:                   0212 324 84 25
E-mail:               suheylagulveresen@infoyatirim.com.tr

Alternatif Personel:
Adı Soyadı:         Yusuf Ali ALAN
Ünvanı:               Genel Müdür Yardımcısı
Tel. No:               0212 319 2600 - 319 2724
Faks :                  0212 324 8427
E-mail :               yusufalialan@infoyatirim.com.tr

Şirketimizin alternatif merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Semerkant Sokak No: 8/A Kağıthane-İstanbul adresindeki şirketimiz arşiv ve deposudur.

Telefon No : 0212 324 4814
Faks No     : 0212 324 4815

İnternet bağlantılarında arıza olması durumunda müşterilerin ulaşabilecekleri telefon numaraları aşağıda yer almaktadır.

Telefon ile iletişim:
0212 319 2603 -  0212 319 2704
0212 319 2604 -  0212 319 2708
0212 319 2710 -  0212 319 2711

Faks ile iletişim:
0 212 324 84 25

E-Posta ile iletişim:
acildurum@infoyatirim.com
acildurum@infoyatirim.net

Borsa İstanbulda İşlem Gören Hisse Senetlerinin Gruplandırılmasına İlişkin İşlem Kuralları Bildirim Formu için tıklayınız.

infoyatirim.com sayfasında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve kullanıcılara sunulan diğer materyal izin alınmadan bir başka web sitesinde, yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel nitelikte olup, alım satım kararlarınızı destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şehir elektrik şebekesinde meydana gelebilecek herhangi bir kesintiye karşı jeneratör ve UPS altyapısıyla kesintisiz çalışma planlanmıştır. Şehir şebeke elektriği kesildiğinde devreye girecek senaryo aşağıdaki gibidir;

ÜrünGüçYeriDevreye Girme SüresiKullanım Alanı
Büyük UPS60KWAİnfo YatırımSürekli devrede - EşanlıTüm Ofis
Mini UPS5KWAİnfo YatırımSürekli devrede - EşanlıSistem Odası
Jenaratör1950KWABina Yönetimi30 SaniyeTüm Ofis
Jenaratör2135KWABina Yönetimi1 DakikaTüm Ofis

UPS anında, jeneratör ise maksimum 30 saniye içerisinde devreye girmektedir. UPS 60 KVA gücünde olup sistemi elektrik kesintisinde jeneratör devreye girinceye kadar(geç devreye girme ihtimali dahil) çalışacak şekilde konumlandırılmıştır. Jeneratör ve UPS için bakım, destek ve servis konularında Teksan ve Metsan firmaları ile 7x24 hizmet alınabilecek şekilde anlaşmalar yapılmıştır. Bakımları düzenli olarak yaptırılmaktadır.

Sistem odasında olası bir yangın veya su baskını durumunu algılamak için Isı, nem, duman algılayıcı profesyonel bir sistem kurulmuştur. Belirtilen ısı veya nem değerleri aşıldığında veya duman olduğunda sistem alarm vermekte ve mail/sms ile bildirimde bulunmaktadır. Yangın durumunda müdahale için ilgili personellere gerekli eğitimler verilmiştir.  Sistem odası girişinde olası bir durumda müdahale için yangın tüpü(Sistemlere zarar vermeyen) hazır bekletilmektedir.

İNFO’da Telefon Altyapısı Türk Telekom tarafından sağlanan ISDN/PRI hatlar ile Foniva Telekom tarafından sağlanan VOIP hatlar ile çalışmaktadır. Tüm dış hatlar santral sisteminde ya da bazı son kullanıcılarda direk olarak hatlar tahsis edilmiştir. Santral sistemlerimiz Hard(Alcatel) ve Soft(Icontax) olarak kullanılmaktadır.  İş sürekliliğini sağlamak amacıyla biri diğerinin yedeği olabileceği gibi ayrıca Analog direk hatlar da gerekli masalara tahsis edilmiştir.

Şirketin internet ve borsa erişimi ile ilgili kullanılan sistemleri aşağıdaki gibidir;

Hizmet TipiISSHızBağlantı TipiKullanım AlanıYedeklilik Durumu
İnternetTürk Telekom50 MbitFiberForex Network - SunucuAktif (Eşanlı)
İnternetTelco Route30 MbitRadyolinkForex Network - SunucuAktif (Eşanlı)
İnternetTelco Route30 MbitRadyolinkPersonel - Diğer SunucuAktif (Eşanlı)
İnternetTürk Telekom100MbitBakır VDSLPersonelAktif (Eşanlı)
Hizmet TipiISSHızBağlantı TipiKullanım AlanıYedeklilik Durumu
İnternetTürk Telekom50 MbitFiberForex Network - SunucuAktif (Eşanlı)
İnternetTelco Route30 MbitRadyolinkForex Network - SunucuAktif (Eşanlı)
İnternetTelco Route30 MbitRadyolinkPersonel - Diğer SunucuAktif (Eşanlı)
İnternetTürk Telekom100MbitBakır VDSLPersonelAktif (Eşanlı)
Hizmet TipiISSHızBağlantı TipiKullanım AlanıYedeklilik Durumu
Point to Point
(Noktadan noktaya kapalı devre)
Türk Telekom5 MbitFiberBorsa&Takas BağlantılarıAktif (Eşanlı)
Point to Point
(Noktadan noktaya kapalı devre)
Telco Route5 MbitRadyolinkBorsa&Takas BağlantılarıAktif (Eşanlı)

Ağ güvenliğini sağlamak için iki adet Sophos XG 210 modeli Firewall Aktif-aktif çalışacak şekilde kurulmuştur. Olası bir arıza durumunda yedek firewall ana cihazdaki çalışan tüm kuralları ile birlikte otomatik olarak devreye çalışabilecek şekilde hazırlanmıştır.

Ayrıca olası bir problemde tüm Şirketin etkilenmesini engellemek; normal iş akışında ise doğacak yükü azaltmak amacıyla iki ayrı network tasarlanmıştır. Forex networkü ile diğer network farklı cihazlar üzerinden yönetilmektedir. Forex Networkü de 2 adet cihaz ile Aktif-aktif yedeklilik stratejisine uygun olarak kurulmuştur. Forex networkünde Fortinet 100D cihazları konumlandırılmıştır. Olası bir arıza durumunda diğer firewall tüm rolleri üzerinde otomatik olarak çalışabilecek şekilde hazırlanmıştır.

İNFO’da yine güvenlik ve korunma amacıyla antivirüs programı(Eset) kullanılır. Ayrıca mail gönderimi ile ağa zarar verebilecek türden iletilerin engellenmesi için Anti Spam Mail Security Gateway(Symantec) kullanılmaktadır.

Sunucu güvenliği: İNFO dahilindeki teknolojik ihtiyaçları karşılamak amacıyla konumlandırılan sunucuların büyük bir bölümü yedeklilik sağlayacak şekilde konfigüre edilmiştir. İNFO’da sanallaştırma teknolojisi de kullanılmaktadır. VMware sanallaştırma uygulanan sunucuların yedekleri de ayrı hostlarda tutulmaktadır.

Serverlarımızın çoğu çift güç kaynağı desteği ile çalışmaktadır. Güç kaynakların herhangi birinde sorun oluşsa bile diğer güç kaynağı devrede olduğundan sistemler çalışmaya devam etmektedir. Tek güç kaynağı olan PC, Switch vb önemli aksamlar ise fiziksel olarak yedeklenmiştir. Şebeke elektriğinin kesilip ana Ups in herhangi bir sorun nedeniyle devreye girmemesi gibi beklenmeyen bir durum senaryosuna ise önlem şu şekilde getirilmiştir;

Kesintinin kabul edilemez olduğu sunucu, pc, switch, router vb. akşamların beslenmesinde ATS(Automatic Transfer Switch) ler kullanılmıştır. ATS ler çift ups ile beslenmekte ve üzerine bağlı aksamları 2. UPS den de beslemektedir. 1.UPS in devreye girmediği varsayımında 2.ups devrede olacağından ATS üzerinden beslenen akşamlarda herhangi bir kesinti yaşanmayacaktır.

Sunucuların disklerinde yaşanabilecek olası problemlere karşı işleyişin devam edebilmesi için ise RAID sistemi ile “mirror”’lanma yapılmıştır.

Formu indirmek için lütfen tıklayın.

Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Yetki Belgemizi Görüntülemek için tıklayınız.